Pastiprinās valdošo haosu, neziņu - astrologs Baņķis brīdina par dižčika laika sākšanos

tautaruna.lv 26.janvāris, 15:14
 
Pixabay
Astrologs Kristaps Baņķis sociālajos tīklos atgādina, ka ceturtdien gaidāma pilnmēness kulminācija ar ko arī aizsāksies dižčika laiks. Ko varam sagaidīt?

K. Baņķa lapa Astrocentrs.lv atgādina, ka ceturtdien, plkst. 21.26, gaidāma pilnmēness kulminācija. Savukārt tās izskaņā, 30. janvārī, aizsākas dižčiks, kas ilgst līdz 21. februārim.

Tas "pastiprināšot valdošo haosu, neziņu un info plūsmas “zaķa cilpas”", norāda astrologs.

“Dižčika laiks ir tēlaini salīdzināms ar informācijas, tehnoloģiju, komunikācijas, saskarsmes, izglītības un jauniešu jautājumus pārzinošu priekšnieku, kurš devies atvaļinājumā un izdevis noteikumus, ka neviens nedrīkst uzsākt neko jaunu, vien turpināt iesākto. Atstāti bez vajadzīgās vadības un saprašanas šajos jautājumos, cilvēki pieļaus būtiskas kļūdas. Atgriezies no “atvaļinājuma” priekšnieks Merkurs tā vien jaudās labot nebūšanas, neatzīstot neko no paveiktā kā lietderīgu. Biznesā tas nes lieku laika, naudas un darba izšķērdēšanu – kaisīšanu vējā. Visīstākā birokrātija, kur neviens par neko nav atbildīgs, bet klapatas aizņem visu laiku,” norādā Kristaps Baņķis.

Par čika laiku dēvē periodu, kad Mēness zaudē saikni ar kādu no planētām un maina novietojumu no vienas zodiaka zīmes nākamajā. Či­ka laiks ie­stā­jas ap­mē­ram ik pēc di­vām die­nām un ilgst no da­žām se­kun­dēm līdz vai­rā­kām stun­dām. Ga­dās arī, ka Mē­ness bez kur­sa ir di­vas die­nas pēc kār­tas. As­tro­lo­gu do­mas par či­ka lai­ka ie­tek­mi at­šķi­ras.

Astrologs un biznesa numerologs Kristaps Baņķis uzsver, ka čika laiks nav nekāds bubulis. Tas palīdz dvēseliskos, atpūtas jautājumos, bet ved sāņus no prāta un praktiskām darbībām. Šo laiku noteikti var izmantot lietderīgi, darot ko dienu fonam atbilstošu.

Ko iesākt čika laikā

(Teorētiskie ieteikumi, ko vēlams pārbaudīt pašiem.)

+

Či­ka lai­kā cil­vē­kiem ne­re­ti ir labs, mie­rīgs no­ska­ņo­jums. Mūs pār­ņem ap­mie­ri­nā­tī­ba un skaid­rī­ba. Ie­klau­sie­ties sa­vā in­tu­īci­jā, kas ša­jā lai­kā ir īpa­ši spē­cī­ga.

Či­ka laiks ir pie­mē­rots jo­gai vai me­di­tā­ci­jai. Mēs spē­jam pa­lū­ko­ties uz pro­blē­mām no ci­ta ska­tpun­kta, sa­re­dzēt, cik tās ir ne­no­zī­mī­gas.

Ja vē­la­ties, tur­pi­niet ie­sāk­to dar­bu! Var prā­tā ģe­ne­rēt jaun­as ide­jas, ap­ce­rēt nā­kot­ni, bet kal­di­nāt re­ālus plā­nus nav ie­tei­cams.

Var ga­dī­ties, ka rī­ta stun­dā jūs re­dzē­siet gaiš­re­dzī­gus sap­ņus. Prāts būs at­slā­bis, tas at­tī­rī­sies no ne­va­ja­dzī­gas ik­die­nas in­for­mā­ci­jas dra­zas un sniegs at­bil­des uz bū­tis­kiem jau­tā­ju­miem.

At­ro­diet lai­ku lais­kai pa­stai­gai pa par­ku, me­žu vai gar jū­ru. Jū­su iek­šē­jās ener­ģi­jas re­zer­ves at­jau­no­sies. Pēc či­ka lai­ka va­rē­siet mes­ties dar­bos ar pil­nu jau­du.

Či­ka lai­kā var rī­kot ma­zas mā­jas bal­lī­tes, do­ties va­ka­ri­ņās vai uz­ai­ci­nāt pie se­vis drau­gus.

Či­ka laiks ir pie­mē­rots, lai mes­tu lau­kā ve­cus krā­mus, at­tī­rī­tu gal­du no ve­ciem pa­pī­riem un pār­kār­to­tu tel­pas.

-

Nav īs­tais brī­dis ie­kār­to­ties jaun­ā dar­bā, ne­plā­no­jiet pir­mo tik­ša­nos vai dar­ba in­ter­vi­ju.

Ne­sā­ciet lie­lus, no­zī­mī­gus pro­jek­tus.

Ne­pēr­ciet dār­gas lie­tas, aiz­ejiet uz kā­du lē­tu sī­ku­mu bo­dī­ti.

Ne­ri­si­niet at­tie­cī­bu kon­flik­tus.

Ne­ejiet pie ār­sta, lai dia­gnos­ti­cē­tu kā­du kai­ti (ņe­miet vē­rā, ka dia­gno­zē var ie­vies­ties kļū­da).

Esiet pie­sar­dzī­gi nau­das ope­rā­ci­jās (ja vien ie­spē­jams, at­lie­ciet fi­nan­šu da­rī­ju­mus uz ci­tu lai­ku).

Ne­plānojiet atpūtu ar ekstrēmām nodarbēm

Komentē 6

 
Anonīms
 

Te tik daudz padomu, ka nemaz nezinu ar kuru sākt.

26.janvāris, 17:07 Atbildēt

Vispirms sakārto un pārkārto māju, tad ej uz mazu bodīti pēc jauniem krāmiem, vēlams antikvariātu, tad pastaigā pa parku, kam sekos mazas, atbilstoši Tavam nikam, bezkaunīgas svinības ;)

26.janvāris, 21:32 Atbildēt

atnāc uz banku pēc naudas a tur čiks... konts tukšš un.... dižais čiks!!!

26.janvāris, 18:08 Atbildēt

Vai būs arī pizdčiks?

26.janvāris, 18:39 Atbildēt

A es domāju,ka drīz,jau šogad,sasniegsim Norvēģijas labklājības līmeni... Tātad Bankim taisniba- sūdi būs...

26.janvāris, 21:31 Atbildēt

Gudriti,a tu man pasaki,cik maksās polss Valmieras Lidl uz Jāņiem?

27.janvāris, 14:22 Atbildēt
 
Autorizācija
Komentē Jaunākais: Šodien, 21:38

Jaunākās diskusijas