Skarbu kritiku izpelnās gandrīz 20 tūkstoši vecāku, kas parakstījušies pret maskām skolās

tautaruna.lv 3.decembris 2020, 11:45
 
F64, Ģirts Ozoliņš
Par aicinājumu atcelt prasību sākumskolēniem skolās lietot sejas maskas iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti jau vairāk nekā 19 500 paraksti, tomēr sociālajos tīklos cilvēki izrāda dusmas un neizprani par cilvēku motivāciju, parakstot šo iniciatīvu.

Iniciatīvu "Ļausim bērniem skolā brīvi elpot" trešdien dienas pirmajā pusē iesniegusi Olga Petkeviča. "Ja ministri šādu lēmumu pieņem mēnesi pirms regulējuma stāšanās spēkā, tad viņi neslēpj to, ka paši netic sevis pieņemto ierobežojumu efektivitātei," uzskata idejas autore, pieprasot atcelt valdības pieņemto lēmumu par obligātu masku lietošanu 1.- 4.klases skolēniem.

Tomēr sejas masku nēsāšana gan pedagogiem, gan skolēniem ir efektīvs risinājums Covid-19 infekcijas samazināšanai, uzskata Izglītības un zinātnes ministrijā.

Tā uzskata arī liela daļa sabiedrības, kas neslēpj dusmas uz cilvēkiem, kas parakstījuši šo iniciatīvu.
Izvērtējot 30 valstu pieredzi par masku lietošanu skolā, redzams, ka 72% gadījumos skolēniem tās obligāti jālieto un redzami situācijas uzlabojumi, norāda Izglītības un zinātnes ministrija.

Jau ziņots, ka līdz ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu valdība otrdien arī nolēma noteikt vairākus jaunus ierobežojumus. Tostarp noteikts, ka no 4.janvāra skolās maskas jānēsā gan stundu laikā, gan ārpus mācību procesa gan skolotājiem, gan visiem skolēniem.

Kā trešdien skaidroja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, citu valstu pieredze liecina, ka stingri Covid-19 ierobežojumi jeb "lokdauni" ir nepieciešami, ja sabiedrībā nav līdzdalības Covid-19 ierobežojumu ievērošanā.

Komentē 27

 
Anonīms
 

Interesanti gan - bērni 5 un kuram pat vairāk stundu, saskaņā ar nodarbību sarakstu, sēdēs skolā maskā, bet cienījamā, veselības ministre var atļauties ierasties uz televīziju bez maskas? Vai tad nosacījumi neattiecas uz visiem sabiedrības locekļiem? Šī rīcība ir nesaprotama! Kā tad bērni šīs stundas sēdēs maskās, ar netīrām rokām tās nemitīgi aiztiks utt.

3.decembris 2020, 12:05 Atbildēt

tavs bērns arī televīzijā drīkst atrasties bez maskas, Kuņacka.

3.decembris 2020, 20:56 Atbildēt

Novembra beigās tika publicēts ilgi gaidītais pētījums, lai noteiktu reālās aizsardzības pakāpi pret jauno koronavīrusu tiem, kas valkā sejas maskas. Dānijas zinātnieki nav spējuši atrast drošu ieguvumu no masku nēsāšanas, vēsta portāls “Meduza”.

3.decembris 2020, 12:51 Atbildēt

www.la.lv/danijas-zinat...ga-no-covid-19

Zinātnieku grupa no Dānijas epidēmijas pavasara viļņa sākumā valstī veica pasaulē lielāko pētījumu par masku valkāšanas efektivitāti sabiedriskās vietās.

Efektivitāte šajā gadījumā ir masku spēja aizsargāt cilvēkus no infekcijas.

Seši tūkstoši brīvprātīgo tika sadalīti divās gandrīz vienādās grupās: pirmajai grupai tika lūgts sabiedriskās vietās lietot sejas aizsargmaskas, savukārt otra grupa savās ikdienas gaitās varēja doties bez tām. Laika posmā, kad tika veikts šis pētījums, Dānijā nebija prasība obligāti lietot sejas maskas un aizsegus.

Abās grupās rezultāts praktiski nemainījās – starpība starp inficēto īpatsvaru starp tiem, kas valkāja maskas un tiem, kas tās nenēsāja, nepārsniedza 0,4 procentpunktus.

Šie 0,3–0,4 procentu punkti nav statistiski nozīmīgi (ņemot vērā pētījuma noformējuma ierobežojumus). Tas ir, zinātnieki nav spējuši atrast drošu ieguvumu no masku nēsāšanas.

3.decembris 2020, 12:56 Atbildēt

Es arī gribu parakstīties pret maskām bērniem. Kur to var izdarīt

3.decembris 2020, 16:45 Atbildēt

manabalss.lv

4.decembris 2020, 11:54 Atbildēt

Izmantojot savas tiesības, nedrīkst aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.

Bērna tiesības uz dzīvību un attīstību. Katram bērnam ir neatņemamas tiesības uz dzīvības un attīstības aizsardzību.

Bērna tiesības uz pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem. Bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs un pajumte. Bērnam ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem ir tiesības arī uz visu, kas nepieciešams viņa speciālo vajadzību apmierināšanai. Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu dzīvesvietu.

Bērna tiesības uz aizsardzību no ekspluatācijas. Bērnam ir tiesības būt pasargātam no ekonomiskas ekspluatācijas, no nodarbināšanas bīstamos vai viņa veselībai, fiziskajai, psihiskajai vai tikumiskajai attīstībai kaitīgos apstākļos, nakts darbā vai tādā darba laikā, kas kavē viņa izglītošanos. Bērnam ir tiesības būt pasargātam no fiziskas un garīgas ekspluatācijas, no seksuālas ekspluatācijas un pavedināšanas, kā arī no citiem ekspluatācijas veidiem, kas jebkā varētu viņam kaitēt.

3.decembris 2020, 20:09 Atbildēt

Eiropas Savienības Pamattiesību harta 14. pants - Tiesības uz izglītību 3. Brīvība dibināt mācību iestādes, ievērojot demokrātiskus principus, kā arī vecāku tiesības nodrošināt savu bērnu audzināšanu un izglītību saskaņā ar savu reliģisko, filozofisko un pedagoģisko pārliecību tiek ievērotas saskaņā ar valstu tiesību aktiem, kas nosaka šādas brīvības un tiesību izmantošanu.

3.decembris 2020, 20:10 Atbildēt

TIesibas uz izglītību!

3.1 pants. Atšķirīgas attieksmes aizliegums

(1) Šā likuma 3.pantā minētajām personām ir tiesības iegūt izglītību neatkarīgi no mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskās piederības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un dzīvesvietas.

(2) Atšķirīga attieksme pret personu šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ pieļaujama, ja tā ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.

(3) Reliģiskās organizācijas dibināta izglītības iestāde ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz konkrētās reliģijas mācību (doktrīnu), kā arī morāles un uzvedības normu, principu un ideālu kopumu, kas ir pamatā tās ticīgo pārliecībai.

(4) Aizliegts tieši vai netieši radīt personai nelabvēlīgas sekas, ja tā aizstāv savas tiesības nolūkā novērst atšķirīgu attieksmi.

(5) Ja strīdus gadījumā persona norāda uz faktoriem, kas varētu būt par pamatu tās tiešai vai netiešai diskriminācijai šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ, izglītības programmas īstenotāja pienākums ir pierādīt, ka atšķirīgas attieksmes aizliegums nav pārkāpts.

(6) Ja atšķirīgas attieksmes aizliegums vai aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas tiek pārkāpts, personai ir tiesības prasīt pārkāpuma novēršanu, saskaņā ar Tiesībsarga likumu saņemt tiesisko atbalstu, kā arī vērsties tiesā. Personai ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu. Strīdus gadījumā atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru nosaka tiesa pēc sava ieskata.

(7) Atšķirīgas attieksmes aizliegumu attiecībā uz pedagogiem un citām izglītības sistēmā nodarbinātām personām regulē citi likumi.

(8) Šajā pantā lietotais termins “diskriminācija” un tās veidi atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likumā lietotajiem terminiem.

Termins diskriminācija var definēt tā, ja tu nepiekrīti, ka bērns valkā masku skolā un liek tālmācību - DISKRIMINĀCIJA!

Satversmes 112. Pants garantē ikvienam tiesības uz izglītību, kas ietver valsts pozitīvo pienākumu izveidot izglītības sistēmu, kā arī negatīvo pienākumu – neiejaukties šo tiesību realizācijā.

3.decembris 2020, 20:11 Atbildēt

Pirmais teikums 26 pantā skaidri nosaka - 3. VECĀKIEM IR PIRMTIESĪBAS IZVĒLĒTIES

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija

3. pants

Nevienu cilvēku nedrīkst pakļaut spīdzināšanai vai cietsirdīgi vai pazemojoši ar viņu apieties vai sodīt.

4. pants

1. Nevienu cilvēku nedrīkst turēt verdzībā vai nebrīvē.

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmais protokols

2. pants

Nevienam cilvēkam nedrīkst liegt tiesības uz izglītību. Veicot jebkuras funkcijas, kuras tā uzņemas attiecībā uz izglītību un mācībām, valsts ievēro vecāku tiesības nodrošināt tādu izglītību un mācības, kas ir saskaņā ar viņu reliģisko pārliecību un filozofiskajiem uzskatiem.

ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija

3. pants

Katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un neaizskaramību.

5. pants

Nevienu nedrīkst pakļaut spīdzināšanai vai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei vai sodiem.

10. pants

Visiem cilvēkiem ir pilnīgi vienlīdzīgas tiesības uz to, lai viņu tiesības un pienākumi, kā arī viņiem izvirzītās kriminālapsūdzības pamatotība tiktu noskaidrota taisnīgā un atklātā procesā neatkarīgā un objektīvā tiesā.

12. pants

Nedrīkst patvaļīgi pārkāpt neviena cilvēka privātās dzīves, ģimenes, mājokļa un korespondences neaizskaramību, ne arī apdraudēt viņa godu un reputāciju. Katram cilvēkam ir tiesības uz likuma aizsardzību pret šādiem pārkāpumiem vai apdraudējumiem.

18. pants

Katram cilvēkam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību, un šīs tiesības ietver brīvību mainīt savu reliģisko pārliecību vai uzskatus, kā arī brīvību gan vienatnē, gan arī kopā ar citiem publiski vai privāti paust savu reliģisko pārliecību vai uzskatus, sludinot tos, piedaloties reliģiskās ceremonijās un rituālos.

19. pants

Katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus; šīs tiesības ietver brīvību netraucēti palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas ar jebkuriem līdzekļiem neatkarīgi no valstu robežām.

25. pants

1. Katram cilvēkam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, tostarp uzturu, apģērbu, mājokli, medicīnisko aprūpi un sociālajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami viņa un viņa ģimenes veselībai un labklājībai... .

26. pants

1. Katram cilvēkam ir tiesības uz izglītību. Izglītībai, vismaz sākumizglītībai un pamatizglītībai, ir jābūt bez maksas. Sākumizglītībai ir jābūt obligātai. Tehniskajai un profesionālajai izglītībai ir jābūt vispārpieejamai, un augstākai izglītībai jābūt vienlīdz pieejamai visiem, ņemot vērā katra spējas.

2. Izglītībai jābūt vērstai uz pilnīgu personības attīstību, un tai jāstiprina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana. Izglītībai ir jāveicina savstarpējā saprašanās, iecietība un draudzība starp visām tautām, rasu un reliģiskajām grupām un jāveicina Apvienoto Nāciju Organizācijas darbība miera uzturēšanā.

3. VECĀKIEM IR PIRMTIESĪBAS IZVĒLĒTIES, kāda veida izglītību iegūs viņu bērni.

30. pants

Neko šajā deklarācijā nedrīkst interpretēt tādējādi, lai kādai valstij, personu grupai vai atsevišķām personām būtu tiesības īstenot tādu darbību vai rīcību, kuras mērķis ir iznīcināt šajā deklarācijā izklāstītās tiesības un brīvības

3.decembris 2020, 20:14 Atbildēt

Idiotu skaits pat mani pārsteidza.

3.decembris 2020, 20:54 Atbildēt

Kādas maskas.Kas atbildēs ja kāds berns zaudēs samaņu no elpas trūkuma?Ja vēl notiks kas traģiskāks.Kurtad būs tie kas par masku lietošanu.Tauta tiešām tik debīla ka tic visam šim murgam.

3.decembris 2020, 21:13 Atbildēt

Tautu uzpurnjos nolika uz celjgaliem!

3.decembris 2020, 22:09 Atbildēt

Vācijā un Itālijā jau ir konkrēti gadījumi, kad bērni nomiruši dēļ masku nēsāšanas. Tauta nav debīla, tāpēc jau tik daudzi šo iniciatīvu paraksta.

4.decembris 2020, 12:11 Atbildēt

Ja manam bērnam kāds -vienalga kurš liks uzvilkt uzpurni es viņu,to iniciatoru pataisīšu par uzskatāmo materiālu traumatologiem jauniesācējiem !Lai tie pederasti žīdkariņi un viņceļcūkas paši sevi indē ar masku-manu bērnu neaiztieciet !Es pats to sūdu nenēsāju un netaisos to darīt un domāju katrs ar galvu domājošs nebendēs savu veselību par godu lopiem pie siles !

3.decembris 2020, 22:41 Atbildēt

Kur tādi debiļiki rodas

3.decembris 2020, 23:27 Atbildēt

Noteikumi ok jāievēro.Bet tagat vecākiem kas parakstījās būs vāks totāls tāpēc gatavojamies skolas mācības notiks drīzāk attālināti visām klasēm un varat pēc tam neraudat spilvena kāpēc bērni mācīsies no majam malači.Norakstijāt sevi paši debiļiki vecāki tagat pēc brīvlaika varēs sēdēt mājās ar bērniem un uz darbu neiet hahahahahha pasakiet sev paldies par parakstu vākšanu tupiem muļķi.Vot tagat tiešām jādomā kas īra stulbi valdība vai vecāki.tagat 100%varu teikt vecāki.

3.decembris 2020, 23:25 Atbildēt

Debīls esi tu!!! Labāk mans bērns sēdēs mājās, nekā nēsās masku! Turi muti un tupi uz ceļiem to klaunu priekšā, kurš šo idiotismu izdomāja! Dirsas laizītājs. Ej un atsūkā Kariņam un izlaizi Viņķelei, pajoliņ!

3.decembris 2020, 23:56 Atbildēt

Klau tu mazais onāniķi,kad tev būs bērni tad noteikti sapratīsi par ko vecāki cepās,bet kamēr to tev nav,padomā vai tev te kas šajā sakarā vispār jāraksta.

4.decembris 2020, 0:00 Atbildēt
Sons Bjors > henrijs.furmanovs

Nu i smerdelis kaut pamatskolu vispār pabeidzis esi

4.decembris 2020, 0:01 Atbildēt
Henrijs Furmanovs > sons.bjors

Necel kašķi uz līdzenas vietas. Pats tu nosauci vecākus par debīliem. 100% tu masku pat stundu nenonēsātu,ja tu viņu vispār izmanto, kur nu vēl bērns. Sešgadīgs!!! Tas, kurš pastāvīgi ir kustībā...Cik viņš ātri to masku uzvilks, tikpat ātri viņš viņu novilks..

4.decembris 2020, 0:40 Atbildēt
Sons Bjors > henrijs.furmanovs

Es atvainojos par tizlo komentāru bet visa šī situācija jau liek ar galvu sienā skriet.ta situācija kļūst neizturama liek jugties nost.

4.decembris 2020, 1:33 Atbildēt

Ļoti neprofesionāls raksts no ļoti šaura skatu punkta kur kā uzskates viedokli izmanto kādu draudzeņu saraksti ko pēc tam rakstā nekautrējas nosaukt par ,,lielu daļu sabiedrības.

Kāpēc kas tāds vispaŗ tiek publiskots?

Tas ir maksas raksts?Kas tie par faktiem,no kurienes,kādi avoti u.t.t.?

3.decembris 2020, 23:39 Atbildēt

Tas laikam, lai izprovocētu patiesu sabiedrības diskusiju. Kā redzam, šeit lielākā sabiedrības daļa taisni aizstāv parakstītājus, nevis nosoda.

4.decembris 2020, 12:18 Atbildēt

Bērnu maskas nemaz nevar iegādāties ! nav ko uzbāzt savus nepamatotos eksperimentus ar bērniem !

4.decembris 2020, 11:53 Atbildēt

Kura normāla māte atļaus savam bērnam sēdēt uzpurnī, kura dēļ nav ko elpot? Pieaudzis cilvēks nevar normāli atelpoties pēc vismaz 8 stundu strādāšanas maskā, vēl piedavām bezgaisa telpās. Gribat, jau kapus gatavot saviem bērniem? Lūdzu tikai pēc tam neraudiet, ka bērni slimot sāks pēc šitā idiotisma. Neprasiet tautai lai ziedo, jūsu pašu nolaidības dēļ.

4.decembris 2020, 12:19 Atbildēt

kārtējās fake ziņas... uzpirktie mēdiji..

4.decembris 2020, 14:03 Atbildēt
 
Autorizācija
Komentē Jaunākais: Šodien, 22:53

Jaunākās diskusijas